://                                               
  -//                                               
   :+:-`                                             
   :+syys+/-`                                           
   -++yyyyyyys+/-.                                        
   -/:sssyyyhhhhyyso/:.`                                     
   ./-osssssyyyhhhhhhyyyso+/:-.``                                 
   `/:/sssssssyyyyhhhhhhhhhyyyssso+/`                               
   :/-ssssssssssyyyyyhhhhhhhhhhyyyo`````.....````                        
   :+`syyysssssssyyyyyyyhhhhhhhhhho..``````.------....``````....osssooooo+//:::-------::://+o:  
   -+`+yyyyyyysssyyyyyyyyyyyhhhhhhy::---....``................--syyyyhhhhhhddddddddhhhhhhhhyy+  
   -/.-yyyyhhyyyysyyyyyyyyyyyyyyyhy--------------................ssssyyyyyyyyyhhhhddddddddhhh+  
   ./-.sssyyyyhhyyyyyyyyyyyyyyyyyys```.......--------------------yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhh+` 
   `/: ssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys`````````...........---------:yyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyyyo` 
    :/ +yyyysssssyyyyyyyyyyyyyyyyyy-```````````...........------:yyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhs+:-` 
    :+ :yhhyyyyssssssyyyyyyyyyyyyyy/``````````````.........-----/yyyyyyyhyyyyyhhhhhhhhhhy:`   
    -+`-yyhhhhhyyyyssssssyyyyyyyyyyo````````````````````........:yyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhh-    
    -/.`yyyyhhhhhhhyyyysssssssssyyys````````````````````````````-sssssyyyyyhhyyyhhhhhhhy     
    `/:`syyyyyyhhhhhhhhyyyyyssssssss````````````````````````````.ssssyyyyyyyyyyyhhhhhhhy`    
    // syyyyyyyyhhhhhhhhhhhyyyyyyss-```````````````````````````.+sssyyssysssyyhhhhhhhhho.    
    /+ oyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhyyy:`````````````````````````...:ssssssssssssyhyhhhhhyyyy:`   
    :+ +ssssssyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhh+...````````````````````````..ossssssssssyyyyhyyhysyyyh+`  
    -+`+yyyysssyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhs:----.......`````````````````/ssssssssyyyyyhyyhysssyyhho  
    .+-/hhhyyyyyyyyyhhhhyyyyyyyyhhhy::----------..........```````.sssssssyyyyyhysyysssyyhh+.  
    `+:/yhhhhhhyyyyyyyyhhhhhhyyyyyyy....---------------...........ossssyyyyyyyysyyssssyyh/   
     ///yyyhhhhhhhhyyyyyyyyhhhhhhyyy-.``````......................+yyyyyyyyyyyssssssyyyy+    
     /+/yyyyyyhhhhhhhhhyyyyyyyyyyyyy+--.....``````````............/yyyyyyyyyssssssyyyys:    
     :o/hyyyyyyyyyhhhhhhhhhyyyyyyyyyy:--------.......````````.....-ssssssssssyyyyyyyo:`     
     -oohhhhhhhyyyyyhhhhhhhhhhhyyyyyy-``....----------------.....--+yyyyyyyyyyys+:-`      
     .osyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhy-`````````....--------------:::+yyyys+/-.`         
     `+/`.--:/+osyyhhhhhhhhhhhhhhhhhh:...``````````````...---:------..-.`            
     ++     `.-:/+osyyyyyyyyyyy:..```````````````.......```                
     /o          `..-::///+` `   ``````````                    
     :o`                                            
     -o.                                            
     `o:                                            
      o/